ETA Vegabréfsáritun - Rafrænt Ferðaleyfi Til Kanada

Kanadakemurtilmeðaðframfylgjaeigin ETA

KanadakemurtilmeðaðfylgjaeftirfordæmiBandaríkjannaogÁstralíuogkoma á laggirnareiginkerfitilaðauðveldaferðalögtilKanadameðtilkomurafrænskerfifyrirferðaheimildir, gjarnankallað“ETA”. Gerterráðfyriraðþettakerfiveriðkomið í gagniðfyrirárið 2015 ogaðþaðheftikomuóleyfilegraeinstaklingatilKanada.

Hvaðerrafræntkerfifyrirferðaheimildir?

Rafræntkerfifyrirferðaheimildir, eðaETA, ereinsognafniðgefurtilkynnaskjalsemstaðfestirleyfitilaðferðasttilKanada. Ólíktþvíþegarsótter um leyfimeðtímafrekrivegabréfsáritunþurfaeinstaklingareinfaldlegaaðskrá sig á opinberavefsíðuríkisfangsoginnflutningsKanada (CIC) og í kjölfariðverðurstaðfesting á möguleikaferðalags sent í gegnumsamamiðilinnanörfárramínútna. Einstaklingurinnþarfþáeinungisaðprentaútafritaf ETA oghafameðferðisásamtöðrumferðagögnumþegarhaldiðerafstaðtilKanada.

Á hverjahefur ETA áhrif?

ETA erhlutiafbættulandamæraöryggi á milliBandaríkjannaogKanada. Einsogstaðaner í dag bjóðaBandaríkinekkiupp á höft á vegabréfsáritanirfyrirKanadabúa. VegnaþessaermjöglíklegtaðBandaríkjamennverðiundanþegnir ETAþegarkerfiðfer í gang.HvernigsemþvílíðurverðagestirsemkomafrálöndumþarsemekkierkrafistvegabréfsáritunarlíktogÁstralíuogNýjaSjáland, semogferðamennfrásumumaflönduEvrópu, aðverðasérút um ETA. Ferðamennsemkomafrálöndumþarsemvegabréfsáritunerekkiundanþegin, þurfaekkiaðverðasérúti um ETA þarsemþeirþurfaennað ganga í gegnumþaðhæfnismatsemnotastervið í dag.

ETA erenn á skipulagsstigiþráttfyriraðþaðhafiverið ísíðastafjárlagafrumvarpi.Þarsemaðkerfiðergertmeðþað í hugaaðsíaútóæskilegaeinstaklinga, munueinstalingareinsogþeirsemekki megafljúga, fólk á sakaskráogfólksemhefursótt um en ekkifengiðflóttamannahæli,alltdæmi um einstaklingasemfáekkiinngöngu í Kanadaþegar ETA kerfiðverðurvirkjað.

Hverjirerukostirnirvið ETA?

Tilaðöðlast ETA þarfeinstaklinguraðsenda inn sérstakarupplýsingar um æviogstörf,tilaðmyndanafnogfæðingardag, semoglíffræðileggögneinsogfingrafar, en eftirþaðverðursannprófun á ferðamátastaðfestrafrænt. Þarsem ETA kerfiðmunsíaúteinstaklingasemekkihafaleyfitilaðkoma í landiðáður en þaðkemurtilKanadamunmóttakafólkssemmákomatillandsins ganga hraðarfyrir sig ogveraskilvirkara.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com