Visa ETA - Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια για τον Καναδά

ΟΚαναδάςθεσμοθετείτοΔικότουΣύστημα ETA

ΟΚαναδάςπροσανατολίζεταιναακολουθήσειτοπαράδειγματωνΗ.Π.Α. καιτηςΑυστραλίαςκαιναθεσμοθετήσειτοδικότουσύστημα για τη διευκόλυνση των επισκέψεων στον Καναδά, μέσω Ηλεκτρονικής Έγκρισης Ταξιδιού ή ETA. Η χρήση του συστήματος αυτού, το οποίο αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία έως το 2015, αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες της χώρας προκειμένου να περιορίσει τη μη εγκεκριμένη πρόσβαση ανεπιθύμητων ατόμων στον Καναδά.

ΤιείναιηΗλεκτρονικήΈγκρισηΤαξιδιού (ΕΤΑ);

ΗETA, είναιέναέγγραφοτοοποίοεπιβεβαιώνειτηνέγκρισηταξιδιούστονΚαναδά. Ωστόσο, αντίγιατηνεξασφάλισηέγκρισηςμέσωτηςσυνηθισμένηςαλλάχρονοβόραςέγκρισηςταξιδιωτικήςβίζα, οενδιαφερόμενοςαρκείαπλάνακάνειτηνεισαγωγήτουστηνεπίσημηιστοσελίδαΙθαγένειαςκαιΜετανάστευσηςτουΚαναδά (CIC), μετά από την οποία η έγκριση ταξιδιού θα εκδοθεί από την ίδια πλατφόρμα, μέσα σε δευτερόλεπτα. Οενδιαφερόμενοςθαχρειαστείστησυνέχειανατυπώσειένααντίγραφο της ETAκαι να το επιδεικνύει όταν χρειάζεται, μαζί με τα υπόλοιπα υποχρεωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν την επιβίβαση με προορισμό τον Καναδά.

Ποιοιείναιπιθανόναεπηρεαστούναπό την ETA;

ΗETAαποτελείμέροςενόςβελτιωμένουσυστήματοςασφάλειαςσυνόρωνανάμεσα στις Η.Π.Α. καιστον Καναδά. ΜέχριστιγμήςοιΗ.Π.Α. επίσηςδεναπαιτούναυστηρούςπεριορισμούςβίζα για τους Καναδούς. Λόγωαυτήςτηςκατάστασης, είναιπολύπιθανόοιΑμερικανοίπολίτεςναεξαιρεθούναπότην ETA μόλις το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, επισκέπτες που προέρχονται από χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται η έγκριση βίζας, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, καθώς επίσης και ταξιδιώτες από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, θα χρειαστεί να λάβουν μια ETA. Οι ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν εξαιρούνται από την έκδοση βίζα, αντίθετα, δεν χρειάζεται να λάβουν ETA, καθώς θα πρέπει να ακολουθήσουν την υπάρχουσα διαδικασία εξέτασης.

Η ETAβρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, παρότι περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό. Δεδομένου του ότι το σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να φιλτράρει και να αποκλείει ανεπιθύμητα πρόσωπα, άτομα που δεν τους επιτρέπεται η πτήση, όσους έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο και ανθρώπους με πιθανές απαιτήσεις δικαιωμάτων προσφύγων, στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται άρνηση εισαγωγής στον Καναδά, άμεσα με την έναρξη της λειτουργίας της ETA.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τηςETA;

ΓιατηνεξασφάλισημιαςETA, οενδιαφερόμενοςθαπρέπεινααποστείλεισυγκεκριμένεςπληροφορίεςβιογραφικούενδιαφέροντος, όπωςόνομα και ημερομηνία γέννησης, καθώς επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, ώστε μετά από την αποστολή αυτών η έγκριση ταξιδιού να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Από τη στιγμή που το σύστημα ETAθα φιλτράρει αποτελεσματικά άτομα χωρίς δικαίωμα εισόδου στη χώρα πολύ νωρίτερα από την άφιξή τους στον Καναδά, η είσοδος σε εκείνους στους οποίους επιτρέπεται να εισέλθουν κανονικά ενδεχομένως να πραγματοποιείται πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά.

Choose the Language

Contact Us

Emailcanada-eta.com